ReadyPlanet.com
dot dot
ทีลอซูหน้าฝน 3 วัน 2 คืน ทริปเดินเท้าเข้าน้ำตก 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน article

โปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน หน้าฝน ทริปเดินเท้า  

คืนแรกของการเดินทาง เราต้องใช้เวลาประมาณ 10 - 11 ชั่วโมง ในการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ อ.อุ้มผาง

19.30 น.  คณะพบกันที่ เทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว-ถนนพหลโยธิน  ใกล้ๆ เซ็นทรัลลาดพร้าว
              ( กรุ๊ปเหมา รับที่จุดนัดหมาย )  
              เราออกเดินทางด้วยรถตู้ D4D  มุ่งหน้าสู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก, 
              พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ , มื้อที่ 1
23.30 น.  รับประทานอาหารมื้อดึกตามอัธยาศัย ที่ จ.นครสวรรค์
03.00 น.  ออกเดินทางจากปั๊มน้ำมันใหญ่ บริเวณรอยต่อแม่สอด-อุ้มผาง เตรียมตัวเดินทางสู่ถนนดอย
              ลอยฟ้า 164 กม.

วันที่สอง :  ล่องเรือยาง - น้ำตกทีลอจ่อ - แช่บ่อน้ำร้อน - เดินเท้า 10 ก.ม. - จุดกางเต็นท์

08.00 น.  ต้อนรับท่านเข้าสู่ที่พัก ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท , มื้อที่ 2
09.00 น.  เตรียมตัวพร้อมสัมภาระเพื่อการล่องแก่งเรือยาง และเดินป่า  แล้วเราจะพาท่านไปล่องแก่งชม
              ความงามของต้นน้ำแม่กลอง  สัมผัสธรรมชาติอันสดใสสวยงามริมสองฝั่งน้ำแม่กลอง  
              สนุกสนานกับการล่องเรือยาง ชมน้ำตกทีลอจ่อ ( น้ำตกสายรุ้ง ), ธารน้ำร้อน, ลุยแก่งตะโค๊ะบิ, 
              ผาผึ้ง, ผาเลือด และแมกไม้นานาพันธุ์  รวมทั้งนกหลากหลายชนิด 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ริมน้ำแม่กลอง , มื้อที่ 3
13.00 น. 
สิ้นสุดการล่องเรือที่ท่าทราย เริ่มต้นการเดินป่า ชมธรรมชาติอันงดงามและสมบูรณ์ เข้าสู่เขต
              รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
              ( สัมภาระบางส่วนมีลูกหาบขนไปให้ท่าน )
17.00 น.  เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ณ จุดตั้งแค๊มป์พักแรม นำสัมภาระของท่านเข้าเต็นท์
              ที่ทางรีสอร์ทจัดให้ท่าน  ลงเล่นน้ำที่ลำห้วย  รับประทานอาหารเย็น , มื้อที่ 4 
              แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับ

วันที่สาม :  สัมผัส “ ทีลอซู ” น้ำตกอันดับ 6 ของโลก - เดินเท้ากลับ 10 กม. -  อ.อุ้มผาง

06.30 น.  ตื่นเช้ากันหน่อยนะครับ เพื่อเตรียมตัวไปเล่นน้ำตกกัน
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ทางเราจัดไว้บริการแก่ท่าน ณ จุดตั้งแค๊มป์พักแรม , มื้อที่ 5 
08.00 น.  หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว  เริ่มออกเดินป่าประมาณ 30 นาที ระยะทางประมาณ
              1.5 กิโลเมตร  เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่ของม่านมหานที นาม " ทีลอซู "  ซึ่งได้รับสมญานาม
              ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และยังถูกจัดว่าสวยเป็น
              อันดับที่ 6 ของโลก  ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด  ในการท่องเที่ยว
              ชมความงามของน้ำตกนี้  นักท่องเที่ยวควรปฎิบัติตามระเบียบของทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
              อย่างเคร่งครัด  ซึ่งทางมัคคุเทศก์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการลงเล่นน้ำตก 
              และถ่ายภาพความงามของน้ำตก

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวันที่เราจัดไว้รอท่านอยู่ , มื้อที่ 6
13.00 น.  เตรียมเก็บสัมภาระแล้วออกเดินป่า 10 กิโลเมตร  ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
             ไปลงเรือยางที่ท่าทราย  ล่องเรือยางจากท่าทรายไปตามลำน้ำแม่กลองจนถึงหมู่บ้านแม่ละมุ้ง
17.00 น.  ถึงสบห้วยแม่ละมุ้งจะมีรถโดยสารมารอรับ นำท่านเข้าสู่รีสอร์ทที่พัก 
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นพร้อมปาร์ตี้เล็กๆ , มื้อที่ 7

วันที่สี่ :  ดอยหัวหมด -  ตลาดริมเมย -  ตลาดผักสด ดอยมูเซอ -  นครสวรรค์ -  กรุงเทพฯ

05.00 น.  ตื่นเช้ากันหน่อยนะครับเช้านี้ เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดกัน
06.00 น.  ถึง ดอยหัวหมด  เดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา  แล้วร่วมเก็บรายละเอียดความสวยงามของ
              ทะเลหมอกในทัศนียภาพที่สวยงาม และแสงอาทิตย์ยามเช้าบนดอยหัวหมด  
07.30 น.  ระหว่างทางกลับที่พัก  แวะชมตลาดเช้าของชาวอุ้มผาง .. ซื้อของที่ระลึกกัน
08.00 น.  เดินทางกลับถึงที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า , มื้อที่ 8
09.00 น.  เตรียมตัวเดินทาง ออกจากรีสอร์ทที่พัก
12.00 น.  ถึงน้ำตกพาเจริญ แวะชมกันสักหน่อย ถ้าหิวแล้วรับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะครับ 
13.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ย่าง หน้า ช.ค. 34  หรือ ไปทานที่ อ.แม่สอด, 
             
*** ตามอัธยาศัย  ราคานี้ ไม่รวมอาหารมื้อนี้นะครับ ***
14.00 น.  แวะ ตลาดริมเมย  มีเวลาช๊อปปิ้ง ครึ่ง ชั่วโมง
15.00 น.  แวะ ตลาดดอยมูเซอ  ( ผัก ผลไม้ ราคาถูก )  มีเวลาช๊อปปิ้ง ครึ่ง ชั่วโมง 
19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ จ. นครสวรรค์
23.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .. เริ่มทำงานกันต่อ ด้วยพลังเต็มถัง .. ขอบคุณมากครับ

อัตราค่าบริการ

 
*** ราคาสำหรับเด็ก อายุ 1-3 ขวบ ฟรี, 4-9 ขวบ คิด 75% , 10 ขวบขึ้นไปราคาผู้ใหญ่ ***

อัตรานี้รวม   
   + ค่ารถตู้ D4D 9 ที่นั่ง และรถนำเที่ยวตลอดทริป 
   + ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  ( 8 มื้อ )                     
   + ค่าที่พักเต๊นท์ 1 คืน และรีสอร์ท 1 คืน
   + กิจกรรมล่องเรือยาง
   + ค่าธรรมเนียมการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
   + ค่าไกด์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง
   + ค่าลูกหาบในการขนสัมภาระ  
   + ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
    -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
    -  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
    -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ
    -  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
    -  บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

วิธีชำระค่าบริการ
    ชำระค่ามัดจำล่วงหน้า ท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน
    ชื่อบัญชี .. นายปกรณ์  เซ่งบุญตั๋น  ธ.ไทยพาณิชย์   สาขาหัวหมาก
    เลขที่บัญชี    044 - 2 - 84080 - 4  ประเภทออมทรัพย์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดProgramTour By OnToTour.Com

แพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก ( มิถุนายน - ตุลาคม ) article
OnToTour 'Profile ... ปกรณ์ ออนทูทัวร์
เรื่องเล่าจากประสบการณ์คนทำทัวร์ By Ontotour.Com article
กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 3 วัน 2 คืน By Ontotour.Com article
กุ้ยหลินเมืองไทย + ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร 2 วัน 1 คืน By Ontotour.Com article
Ontotour Licence 12 / 1192 .. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
รถตู้ที่เราเลือกใช้ในการออกทริป ... COMMUTER D4D COMMONRAIL
บริษัททัวร์ ออนทูทัวร์ ... เตรียมของขึ้นรถตู้เวลาออกทริป
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2552
ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก By Ontotour.Com ... ปี 2553
ทัวร์วงกลมแม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย By Ontotour.Com ปี 2553
ทัวร์ เขาค้อ ภูทับเบิก ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
แพคเกจทัวร์โรยตัวน้ำตกธารรัตนา
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 3 วัน 2 คืน 4,100 - 4,500 บาท/ท่าน
ทีลอซูหน้าหนาว หน้าร้อน 2 วัน 1 คืน 3,000 บาท
ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เพื่อนบ้านของเรา
วิธีการชำระเงิน
ภาพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น ... สำหรับออฟฟิศใหม่ ปี 2554dot
Ontotour Licence 12 / 1192
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletวิธีการชำระเงิน
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์เวียดนาม VN004_VJ
bulletทัวร์เวียดนาม VN006_VJ
bulletทัวร์เวียดนาม VN02_DD
bulletทัวร์เวียดนาม VN03_DD
bulletทัวร์เวียดนาม VN03_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN04_SL
bulletทัวร์เวียดนาม VN05_SL
bulletทัวร์เวียดนาม VN06_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN061_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN07_SL
bulletทัวร์เวียดนาม VN07_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN08_PG
bulletทัวร์เวียดนาม VN08_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN081_FD
bulletทัวร์เวียดนาม VN09_PG
bulletทัวร์พม่า MMR01_SL
bulletทัวร์พม่า JT-MMR02_SL
bulletทัวร์พม่า MMR001_DD
bulletทัวร์พม่า MMR002_SL
bulletทัวร์พม่า MMR012_DD
bulletทัวร์พม่า MMR02_SL
bulletทัวร์พม่า MMR021_PG
bulletทัวร์พม่า MMR03_PG
bulletทัวร์พม่า MMR031_FD
bulletทัวร์พม่า MMR04_SL
bulletทัวร์พม่า MMR04_DD
bulletทัวร์พม่า MMR05_PG
bulletทัวร์พม่า MMR05_FD
bulletทัวร์พม่า MMR051_PG
bulletทัวร์พม่า MMR051_FD
bulletทัวร์พม่า MMR052_FD
bulletทัวร์พม่า MMR061_FD
bulletทัวร์พม่า MMR071_FD
bulletทัวร์พม่า MMR08_FD
bulletทัวร์พม่า MMR09_FD
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์อเมริกา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สิงคโปร์ [ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH