ReadyPlanet.com
dot dot
dot
VinitoTravel Licence 11 / 09847
dot
bulletใบอนุญาตนำเที่ยวของเรา
bulletMy Profile
bulletบอร์ดทีลอซู
dot
ทัวร์ต่างประเทศ By VinitoTravel.Com
dot
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์เวียดนามเหนือ
bulletทัวร์เวียดนามกลาง
bulletทัวร์เวียดนามใต้
bulletทัวร์ซาปา
bulletทัวร์ดานัง
bulletทัวร์ดาลัด
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์ลาว 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์ลาว 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์หลวงพระบาง
bulletทัวร์วังเวียง
bulletทัวร์เวียงจันทน์
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
dot
โปรแกรมช่วง ก.พ.- พ.ค.
dot
bulletแพคเกจทัวร์ .. เกาะกูด 3D2N
bulletน้ำตกทีลอซู จ.ตาก 2D1N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 3D2N
bulletเชี่ยวหลาน+ดำน้ำชุมพร 2D1N
dot
โปรแกรมช่วง มิ.ย. - ต.ค.
dot
bulletทีลอซู .. ทริปเดินเท้า 3D2N
bulletแพคเกจทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเขาค้อ-ทับเบิก-ล่องแก่งลำน้ำเข็ก
bulletเพื่อนบ้านของเรา


HP117 : หมู่เกาะสิมิลัน 6,900 บาท article
 

เดินทางวันที่   2-6 มี.ค., 5-9 เม.ย., 12-16 เม.ย. 50

วันแรก 

กรุงเทพฯ

19.00 น.

 

 

19.30 น.           

นัดพบ ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ป.ต.ท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (1) บนรถ

ออกเดินทางสู่ อ.ทับละมุ จ.พังงา โดย รถโค้ชปรับอากาศวีไอพี ระหว่างทางแวะรับประทานข้าวต้มรอบดึก (2) ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จ. พังงา

วันที่สอง           

ท่าเรือทับละมุ – หมุ่เกาะสิมิลัน

07.00 น.

08.30 น.

12.30 น.           

 

 

 

18.30 น

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหาร รับอุปกรณ์ดำน้ำที่ท่าเรือทับละมุ
เรือออกเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลันดำน้ำดูปะการังที่เกาะห้า
รับประทานอาหารกลางวัน (4) บนเกาะ

จากนั้นเข้าที่พัก....ช่วงบ่ายลงเรือไปดำน้ำดูปะการัง รอบเกาะ ซึ่งมีปะการังหลากหลายชนิดในแต่ละจุดที่แตกต่าง บนเรือใหญ่มีบริการอาหารว่างเครื่องดื่ม ผลไม้ ชา กาแฟ ตลอดโปรแกรม

รับประทานอาหารค่ำ (5) บนเรือใหญ่กับเพื่อนใหม่ พร้อมชมทัศนียภาพยามพระอาทิตย์อัศดงที่เกาะสิมิลัน ส่งกลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม           

เกาะหินปูซาร์ – เกาะสอง – เกาะสาม - เกาะสี่

08.00 น.

 

 

 

12.00 น.           

 

18.30 น.                 

รับประทานอาหารเช้า (6) ลงเรือสู่จุดดำน้ำดูปะการังที่เกาะหินปูชาร์ มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะแปลกตาคล้ายหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะแห่งนี้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีระดับความลึกเหมือนหุบเขาใต้น้ำ เต็มไปเด้วยแนวปะการังน้ำลึก

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (7) เล่นน้ำดูปะการัง ที่เกาะหูยง ล่องเรือชมทัศนียภาพเกาะสอง เกาะสาม ชมพระทิตย์ตกที่เกาะสี่ กลับที่พัก…

รับประทานอาหารเย็น (8) ... ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่   

สิมิลัน – กรุงเทพฯ

08.00 น.

 

 

12.00 น.

15.00 น.

18.00 น.                 

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหาร ล่องเรือสู่อ่าววังเอน หาดไฟแว้บ เป็นจุดดูปะการังน้ำตื้นได้ตลอดแนวของเกาะแปดจนถึงเกาะบางู มีปลาหลายชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาวัวขนาดใหญ่

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (10) ณ ห้องอาหาร เตรียมเก็บสัมภาระรอเรือกลับ

เรือออกจากเกาะสิมิลัน ถึงท่าเรือทับละมุโดยสวัสดิภาพ

บริการอาหารค่ำ (11) ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

06.00 น.           

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน แฮปปี้ ทริปส์

 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ท่านละ                             6,900   บาท     

เด็กท่านละ                                 5,900   บาท

ถ้าจำนวน 8-10 ท่านสามารถออกเป็นรถตู้ คิดเพิ่ม 500 บาท

อัตรานี้รวม

  • ค่าที่พัก ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )
  • ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
  • ค่าเรือนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
  • ค่าเข้าชมฯสถานที่ต่าง ๆ
  • ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

ผู้เดินทางแจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง

วางมัดจำท่านละ 2,000 บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·         ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

·         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

หมายเหตุ

·         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

·         บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์

และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

   *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน ***
โปรแกรมทัวร์

HP212-OX : ท่องเที่ยวพักผ่อนทะเลกระบี่ เดินทางโดย วันทูโก article
HP101 : ดอยอินทนนท์ - ดอยอ่างขาง - ดอยสุเทพ 5,400 บาท article
HP102 : ดอยตุง - ภูชี้ฟ้า - วัดร่องขุน - ตลาดแม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ 5,900 บาท article
HP103 : ดอยตุง - ภูชี้ฟ้า - ดอยอ่างขาง - ดอยสุเทพ - ดอยอินทนนท์ 5,900 บาท article
HP104 : แม่ฮ่องสอน - ปาย - ปางอุ๋ง - ห้วยน้ำดัง - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว 6,400 บาท article
HP111 : ภูเก็ต - เกาะปันหยี - แหลมพรหมเทพ - พีพี - อ่าวมาหยา - อ่าวต้นไทร - วัดฉลอง - เขื่อนเชี่ยวหลาน - พระธาตุไชยา 5,400 บาท article
HP114 : กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง - พีพี - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - เกาะไผ่ - วัดถ้ำเสือ - เขื่อนเชี่ยวหลาน 6,500 บาท article
HP115 : ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - อ่าวพระนาง - สุสานหอย - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก - เกาะม้า - ถ้ำเลเขากอบ - สระมรกต - น้ำตกร้อน 5,900 บาท article
HP118 : หมู่เกาะสุรินทร์ + หมู่เกาะสิมิลัน 8,400 บาท article
HP119 : เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะราวี - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะรองกอย - เกาะหินงาม - เกาะดง - เกาะโล้น - ร่องน้ำจาบัง - เกาะอาดัง 6,900 บาท article
HP131 : เกาะช้าง 5,900 บาท article
HP132 : เกาะกูด 5,900 บาท articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ออนทูทัวร์

[ที่พักติดหาดปากน้ำหลังสวน : 99bayresort]